Ohlášky 26. 1. 2020 – 3. neděle v mezidobí

Ohlášky 26. 1. 2020 – 3. neděle v mezidobí


Neděle Božího slova

Út: památka sv. Tomáše Akvinského
Pá: památka sv. Jana Boska, kněze
Příští neděle: Uvedení Páně do chrámu

Bohoslužby:
Dnes: za Stanislava Valihracha, syna a celou rodinu
Čt v 17.30: za Jiřího Kučeru
Ne: v 9.00: za farníky

Příprava na první sv. příjímání a svátost smíření dětí začne od 1. neděle postní, tedy 1. března. Příprava je určena dětem, které navštěvují náboženství a spolu s rodiči se pravidelně účastní nedělních bohoslužeb ve farnosti. Příprava se bude dotýkat celé rodiny. Děti je možné přihlásit v zákristii. Samotná slavnost 1. svatého přijímání bude ve velikonoční době.

Při mši svaté příští neděli bude žehnání svící.

Ohlášky 19. 1. 2020 – 2. neděle v mezidobí

Ohlášky 19. 1. 2020 – 2. neděle v mezidobí


Út: Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Pá: památka sv. Františka Saleského, biskupa
So: svátek Obrácení sv. Pavla
Příští neděle: 3. neděle v mezidobí – neděle Božího slova

Bohoslužby:
Dnes: za Jindřicha Vytrhlíka, rodiče a bratra
Čt v 17.30: za rodinu Hrabcovu a Gertnerovu
Ne: v 9.00: za Stanislava Valihracha, syna a celou rodinu

Příští neděle je vyhlášená papežem Františkem jako neděle Božího slova. Při této neděli chceme požehnat lektorům – tedy těm, kdo při bohoslužbách přednášejí Boží slovo.

Příprava na první sv. příjímání a svátost smíření dětí začne od 1. neděle postní, tedy 1. března. Příprava je určena dětem, které navštěvují náboženství a spolu s rodiči se pravidelně účastní nedělních bohoslužeb ve farnosti. Příprava se bude dotýkat celé rodiny. Děti bude možné od příští neděle přihlašovat v zákristii, kdy se zároveň dozvíte i podrobnosti o průběhu přípravy. Samotná slavnost 1. svatého přijímání bude ve velikonoční době.

Upozornění věřícím

Upozornění věřícím


Drazí bratři a sestry,
k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve odtrhne, či prohlásí za samostatnou církev, stává se schizmatickým. Kdo se aktivně zapojuje do života schizmatického společenství, je automaticky exkomunikován, to znamená: dokud se nezřekne schizmatu, nemůže platně přijímat rozhřešení ve svátosti smíření a nemůže hodně přijímat svátost eucharistie, která je výrazem hlubokého sjednocení s církví. Protože v naší diecézi působí několik takových nových církví, upozorňuji všechny věřící, že žádný člověk nemůže být ve dvou církvích zároveň.


Například: Zakladatel komunity Královny míru v Medžugorji františkán Tomislav Vlašič, který později odešel do Itálie, kde vystoupil z řádu a byl převeden do laického stavu, založil spolu s jednou členkou tohoto společenství Stefanií Caterinou 20. května 2018 novou církev s názvem „Církev Ježíše Krista celého vesmíru“. Toto učení je blud a rafinované zlo, jež nepochází od Boha. Bylo tam tolik dobrého, tolik modliteb a vše vypadalo svatě a nevinně. Nebylo lehké se tohoto učení vzdát. Poznala jsem, že je založeno na výjimečnosti, důležitosti, mimořádnosti, falešné mystice, vědění a poznávání Boha neobyčejným způsobem a to vede k pýše, vyznala jedna bývalá členka, která děkuje Bohu za milost a sílu se z tohoto učení vymanit. Toto společenství má i své neplatně svěcené kněze, kteří neplatně slouží mši svatou a působí také u nás.


Totéž platí o Byzantském katolickém patriarchátu, který vznikl 5. dubna 2011. Biskupové patriarchátu jsou bývalí katoličtí kněží, kteří byli exkomunikovaní z Katolické církve. Jejich biskupské svěcení zpochybnila Kongregace pro nauku víry a oni sami zatím nepředložili hodnověrné doklady o svém svěcení. Prvním patriarchou se stal Eliáš Antonín Dohnal pocházející z Arcidiecéze olomoucké, který byl za nedovolené biskupské svěcení a za schizma exkomunikován z Katolické církve. Sídlo patriarchátu je na Ukrajině, ale nedaleko Olomouce mají svůj klášter, v němž podle oznámení na jejich webových stránkách na své synodě dne 14. října 2019 prohlásili papeže Františka za heretika a zvolili nového papeže.


Problematické je také Kněžské bratrstvo svatého Pia X. Papež František sice 4. dubna 2017 umožnil katolickým biskupům udělovat licence pro věřící, kteří se účastní pastoračních aktivit bratrstva, ale Bratrstvo je v České republice od prosince 2017 samostatnou registrovanou církví na Ministerstvu kultury a zatím nenavázalo žádné vztahy s Českou biskupskou konferencí. Proto zatím u nás biskupové žádné licence nemohou udělovat. Něco jiného je Kněžské bratrstvo sv. Petra, které také slaví mši svatou takzvaně postaru a v latině, ale je v jednotě s vedením katolické církve a proto se katolíci mohou účastnit i jejich bohoslužeb.


Nikoho nesoudím, ale považuji za svou povinnost věřící diecéze upozornit na situace, kdy ztrácejí jednotu s církví a tím také možnost hodně přijímat svátosti. Modlím se za obrácení a kající návrat do církve těch, kteří zbloudili, a o modlitbu na tento úmysl prosím také vás všechny.

                                arcibiskup Jan
Ohlášky 12. 1. 2020 – Svátek Křtu Páně

Ohlášky 12. 1. 2020 – Svátek Křtu Páně

Pá: památka sv. Antonína
So: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Příští neděle: 2. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Dnes: za prarodiče Růženu a Josefa Valihrachovy
Čt v 17.30: za švagrovou a nemocnou dceru
Ne: v 9.00: za Jindřicha Vytrhlíka, rodiče a bratra


V tomto týdnu vás zveme na ekumenické bohoslužby, které se budou konat na třech místech: v pondělí v modlitebně Církve bratrské v Bohumilicích, v úterý v katolické kapli v Bohumilicích a ve čtvrtek na evangelické faře v Kloboukách. Začátek je vždy v 18.00 hodin.


Křesťanské farnosti kloboucka vás srdečně zvou do Sokolovny v Kloboukách na společné Kloboucké farní setkání v sobotu 18. ledna 2020 od 20.00 do 24.00 hodin. K tanci a poslechu hraje Bumerang. Doporučené vstupné je 150,- Kč. S sebou jídlo, nápoje a dobrou náladu. Poloformální dress code můžete doplnit vhodným kloboukem. Těšíme se na vás.

Ohlášky 5. 1. 2020 – Slavnost Zjevení Páně

Ohlášky 5. 1. 2020 – Slavnost Zjevení Páně

příští neděle: Svátek Křtu Páně

Bohoslužby:
Dnes: za rodiče Turneberovy a Vávrovy
Čt v 17.30: na poděkování za dar života 86 let
Ne: v 9.00: za prarodiče Růženu a Josefa Valihrachovy
Dnes odpoledne v 17 hodin vás zveme na Tříkrálový koncert duchovní hudby v chrámu sv. Vavřince v Kloboukách u Brna. Účinkuje Chrámový sbor Šlapanice a hosté. Řídí Patrik Buchta. Dobrovolné vstupné je určeno na opravu fary.

Na sobotu 18. ledna připravujeme společenský večer, který má být kulturním a společenským setkáním farností v našem regionu. Zveme přátele z církve bratrské, českobratrské evangelické a farníky z Klobouk, Krumvíře a Brumovic.