Křest dítěte

Křest dítěte

Křest je svátostí, která potvrzuje víru v Krista, člověk se stává Božím dítětem a členem společenství církve. Rodiče, kteří žádají o křest dítěte, musí být věřící (alespoň jeden z nich), žít křesťanským životem a mít pevný úmysl své dítě ve víře vychovávat. Pro podpoření rozvíjení víry a zorientování se v povinnostech křesťanského rodiče absolvují přípravná setkání, budou stanovena po osobním rozhovoru na faře.

Příprava dospělých ke svátostem

Příprava dospělých ke svátostem

I v dospělosti může člověk objevit víru a křesťanství a osobně se rozhodnout pro v Ježíše Krista. To s sebou nese seznámení s Písmem (Biblí), církví a křesťanským životním stylem. V této situaci můžeme nabídnout doprovázení a základní formaci a zároveň připravit k přijetí křtu a dalším svátostem. Způsob a délka přípravy bude specifikován po osobním setkání.

Výuka náboženství

Výuka náboženství

Součástí křesťanské výchovy je vzdělávání ve víře a katolickém náboženství. Děti naší farnosti mají náboženskou výuku na Základní škole Krumvíři. Vyučuje se ve dvou skupinách, každé úterý během školního roku od 13.15 hodin je náboženství pro děti 1. a 2. třídy, od 14.00 je vyučování pro žáky 3.-5. třídy.

Příprava k přijetí svátosti smíření a ke svatému příjímání probíhá během doby postní.

Církevní sňatek

Církevní sňatek

Církevní sňatek je možné uzavřít mezi svobodnými snoubenci, z nichž alespoň jeden je pokřtěným katolickým křesťanem. Předpokladem je osobní víra a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít sňatek nerozlučný a založit katolickou rodinu. Manželé pak mají vést k výchově ve víře i své děti. Protože manželství je závažným rozhodnutím na celý život, je důležitá příprava snoubenců. Sestává vždy ze šesti setkání, při kterých jsou postupně probírána témata křesťanského manželství. Pro podrobnější informace se obracejte na faráře.

Duchovní rozhovor

Duchovní rozhovor

Každému člověku bez rozdílu je kněz k dispozici k duchovnímu rozhovoru. Tento rozhovor nemá žádná daná speciální pravidla. Je možné s knězem probírat cokoli, co se týká života, „vypovídat se“, vyslechnout názor. Nebo si objasnit nějakou otázku z teologie, z duchovního života, učení církve či jejích postojů.
Zároveň je možné kněze poprosit o modlitbu, a to na zcela konkrétní úmysl, nebo se pomodlit společně.
Pravidelné duchovní rozhovory pak mají podobu duchovního doprovázení. Je to v církvi velmi stará tradice, kdy kněz je v roli spíše posluchače, než rádce, a s doprovázeným společně hledají životní směr. Duchovní doprovázení je zvláště vhodné pro mladé lidi a manžele.
Duchovní rozhovor je možné domluvit si na telefonním čísle +420 734 760 426.

Svátost smíření

Svátost smíření

Svátost míření je setkání s odpouštějící a uzdravující Boží láskou. Můžeme tak za sebou zanechat bolavou minulost a zažít objetí a povzbuzení Nebeského Otce. Častější přijímání svátosti smíření je také velmi účinný prostředkem k duchovnímu růstu.
Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou, tj. ve čtvrtek od 17.00 do 17.30 hodin a v neděli od 8.00 do 8.30 hodin. Je také možné dohodnout se na jiném vhodném termínu. Stačí zavolat na telefonní číslo +420 734 760 426.

Svátost nemocných

Svátost nemocných

Svátost nemocných, někdy nesprávně označovaná jako „poslední pomazání“, není svátostí udělovaná jen v situaci umírání, ale modlitbou o posilu, trpělivost ve snášení obtíží a dar zdraví v nemoci a ve stáří. S odkazem na list sv. Jakuba

Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně. Modlitba s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno.

je nemocný mazán na čele a na rukou a kněz se nad ním modlí.
Svátost nemocných je možné přijmout během vážného onemocnění nebo lidem starším 60-ti let je přijetí doporučeno každoročně.

Pro přijetí svátosti nemocných je možné volat kdykoliv na telefonní číslo 734 760 426.

Návštěva nemocných a seniorů

Návštěva nemocných a seniorů

Nemocným a seniorům, kteří nemohou navštěvovat bohoslužby, nabízíme pravidelnou možnost svatého příjímání nebo přijetí svátosti nemocných obvykle o prvním pátku v měsíci v odpoledních hodinách. Je možné domluvit i mimořádnou návštěvu včetně doprovázení umírajících. Stejně tak lze zajistit návštěvu v nemocnici.

Křesťanský pohřeb

Křesťanský pohřeb

Nabízíme důstojné rozloučení se zemřelými. Může mít podobu mše svaté (requiem) v kostele s následným rozloučením a pohřbem na hřbitově či odvozem ke kremaci.
Nebo lze rozloučení uskutečnit smutečním obřadem v obřadní síni s následným pohřbem do země nebo odvozem zesnulého ke kremaci. Pro domluvu kontaktujte s pohřební službou i kněze.